Fotos de Perfil
calificar perfil
0 votos
Acciones
Información General
 
Nombre:
rodolfo
País:
Perú
Sexo:
Hombre
Ciudad:
chiclayo
Buscando:
Mujer
Fotos de Perfil
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción
Þå®ëçë qüë qüîë®ë§ §åßë® ün Þøçø m᧠dë mî. ßüënø Þüë§ qüë dî®é mî nøm߮� ë§ ®ødølƒø ƒ.jîmënëz §.tëngø 20 åñø§ ®ëçîén g®ådüådø dë lå çå®®ë®å dë îngënîë®ø ën lå åvîåçîøn ^L^ Lø qüë më gü§tå håçë® ë§ ë§çüçhå® mú§îçå dë ޮ�ƒë®ënçîå ën înglë§, dë§dë lø gótîçø mëlódîçø, øÞë®å,mú§îçå çlá§îçå hå§tå ël hëåv¥ mëtål. Tåmßîén më gü§tå vë® ånîmë dë vëz ën çüåndø nø ë§ ålgø qüë hågå tødø§ lø§ díå§ Þë®ø §î më gü§tå înçlü§ø hë îdø å lå§ çønvënçîønë§ §ë Þønën gënîål ®ëçømîëndø lå §ë®îë qüë §ë llåmå GTØ (g®ëåt tëåçhë® ønîzükå) lå Þüëdë§ vë® ën ¥øütüßë §øn çømø 40 ëÞî§ødîø§ ¥ të vå§ å mø®î® dë lå§ ®î§å ën çådå ünø XÐ. Tåmßîén më gü§tå müçhø lëë® Ãdëm᧠åmø î® ål çînë mî§ Þëlî§ ƒåvø®îtå§ §øn lå§ dë t뮮� jåÞønë§å§. Ødîø lå tëlëvî§îón nünçå lå vëø ë×çëÞtø lø§ ޮ�g®åmå§ çømø ßønë§ ¥ lå§ nøtîçîå§ ®ë§Þëçtø å mî§ §üëñø§ Þüë§ më gü§tå®íå müçhø åÞ®ëndë® îdîømå§ ënt®ë mî§ ƒåvø®îtø§ ë§tán ël înglé§ çlå®ø, jåÞønë§ ¥ ålëmán. Ãlgún díå më gü§tå®íå vîåjå® ål ë×t®ånjë®ø ,®ü§îå,ßüënø§ åî®ë§ €n å§Þëçtø ƒí§îçø nø më çøn§îdë®ø güåÞø nî §ø¥ lå çhîçø Þ뮃ëçtø tëngø çåßëllø çø®tø nëg®ø låçîø, låßîø§ ƒînø§, Þîël çlå®å ¥ øjø§ çølø® çåƒé. $ø¥ ßåjîtø çømø dë 1.67. -:-Ufff ya me eche toda la historia gracias por leer ^L^ y pues son bienvenidos del país que sean. Saludos Bye.
Mas sobre mi
 
Ocupación:
ingeniero en la aviacion .
Intereses:
Música Favorita:
rock,madona,mana,nirvana
Amigos
 
Videos
 Mis Videos   Mi Lista de Reproduccion  
 
Este usuario no tiene musica de perfil

Regalos del Usuario
Todo · hoy · semana · mes
 
Regalos Premium   Regalos
Vacío
Comentarios de Perfil
Ordenar por: 
Por página: 
 
  • No hay comentarios aun
Copyright © 1997-2018 Yaia comunicaciones - Yaia.com